Obchodní podmínky

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními a dodacími podmínkami, kde jsou uvedeny všechny informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem obchodě.

Prodávající

Ivanka Zahradníčková
Husovo náměstí 446/7
Kroměříž, 76701

tel:573 337 039
mobil: 603 281 359
email: ivin030180@seznam.cz
IČO: 87176769
 
Dodací podmínky
Přepravní společnost GLS za cenu 99,-Kč na adresu zákazníka.
Doručení na výdejní místo Zásilkovna cena od 60,- Kč dle velikosti a hmotnosti zásilky.
Při nákupu nad 3.000,- Kč doprava zdarma
 

Zboží skladem odesíláme co nejdříve, většinou do dvou pracovních dnů.

Cena zboží

Cena v objednávce je vždy cena aktuální a konečná. Zákazník nemá nárok na další slevy (akční slevy), které nebyly platné v době uzavření objednávky.
Cena za dopravu bude zákazníkovi sdělena na základě jeho objednávky podle aktuálního ceníku dopravce. Zboží je také možno vyzvednout osobně, a to bez nákladů na dopravu, v sídle Dodavatele nebo na jeho prodejních místech.

Platební podmínky
Platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay- zdarma
Bankovním převodem - zdarma (zboží odesíláme až po připsání celé kupní ceny na náš bankovní účet)
Dobírkou 40,- Kč
 

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která je u spotřebního zboží stanovena, pro Kupujícího - Spotřebitele na 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba pro Kupujícího – Podnikatele se řídí Obchodním zákoníkem.
- jedná-li se o vadu odstranitelnou, má Kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění závady nebo na výměnu vadné části zboží.
- jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním zboží.
- reklamaci je nutné uplatnit písemně a doručit ji spolu se zbožím na adresu Dodavatele, takovým způsobem, aby přepravou nedošlo k dalšímu poškození zboží

Vyřízení reklamace:
Dodavatel po převzetí reklamace v zákonné lhůtě na reklamaci písemně odpoví a Kupujícímu oznámí způsob řešení reklamace.

Odstoupení od smlouvy

Kupující (Spotřebitel) má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od smlouvy. V této lhůtě musí tuto skutečnost oznámit Dodavateli písemně na adresu: zahradnickova.ivanka@seznam.cz nebo doporučenou poštou na adresu Dodavatele. Podmínkou vrácení zboží je následující:
- zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a nesmí být znehodnoceno
- pokud Kupující poruší originální obal u takových výrobků, u něhož se dá předpokládat, že by z hygienických či jiných důvodů nemohlo být dále používáno, není možné jej vrátit.
- spolu s vráceným zbožím je třeba doručit fakturu, dodací list nebo kopii objednávky
- náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník

UPOZORNĚNÍ: Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 OZ m.j. v případě, že zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele. Odstoupení od smlouvy tedy nemůže být uplatněno na nákup metráže. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem Kupujícího jeho osobní údaje a to jméno, adresu, telefon, email. Tyto údaje slouží k identifikaci zákazníka a správnému doručení objednávek. Odsouhlasením obchodních podmínek je Kupující zařazen do databáze zákazníků a může být informován o probíhajících prodejních akcích a novinkách. Na žádost Kupujícího nebudou e-maily zasílány.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami nákupu v internetové prodejně www.lina.cz. Vzniklá kupní smlouva, pokud není výslovně stanoveno jinak v obchodních a dodacích podmínkách, a z ní plynoucí práva a povinnosti se řídí Obchodním zákoníkem.SOUHLAS SE ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MALOOBCHOD

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom Vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se firma Zahradníčková Ivanka, Husovo nám. 446, Kroměříž , IČO: 87176769 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů.

Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“),
2. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“),
3. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
4. Zákon č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.lina.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“). Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním služeb při plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10-ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu. Následně pak budou všechny osobní údaje zlikvidovány.
2. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
3. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
4. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
5. Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
6. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány:
    o Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů,
    o V listinné podobě.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:
1. Obchodním partnerům Společnosti, např. dopravců, bankám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika);
2. Dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu), či povinna (např. orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Za Společnost jsou osobní údaje oprávněny zpracovávat tyto osoby:
1. Prodavači podnikové prodejny
2. Právní zástupce Společnosti
3. Daňový poradce Společnosti
4. IT specialisté Společnosti

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení PC a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3) písm. b) GDPR.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.